Incassovoorwaarden Advocare

Incassovoorwaarden Advocare

 1.     Definities
  1. Honorarium: het tarief dat de advocaat rekent als vergoeding voor de eigen werkzaamheden.
  2. Incassotarief: de wijze waarop het honorarium van de advocaat wordt berekend indien verhaal op de debiteur plaatsvindt.
  3. Kosten van incasso: bijkomende kosten zoals griffierechten, kosten van deurwaarders, leges van openbare registers, informatie- en onderzoek door derden.
  4. Betwiste vordering: een vordering waarvan de grondslag door de debiteur op inhoudelijke gronden wordt betwist.
  5. Advocaten.nl: is een handelsnaam van Advocatenkantoor Galama te Eemnes.
  6. Opdrachtgever: de onderneming die opdracht geeft tot invordering van haar vordering.
  7. Incasso: betaling op de derdenrekening van Advocare of op de bankrekening van de opdrachtgever, dan wel middels verrekening met vorderingen op de opdrachtgever
 2. Van een incasso-opdracht ontvangt de opdrachtgever binnen 1 werkdag een bevestiging per email. De eerste sommatie aan de debiteur wordt binnen 2 werkdagen verzonden.
 3. Alle communicatie met de opdrachtgever geschiedt per email, tenzij dit onpraktisch of onmogelijk is.
 4. De sommatie bevat een 1) ingebrekestelling, 2) een verzoek om binnen 5 werkdagen te voldoen, en 3) een mededeling dat daarna direct tot juridische maatregelen wordt overgegaan.
 5. Van elke (deel) betaling ontvangt de opdrachtgever binnen een week een afrekening of een doorbetaling met een specificatie.
 6. Bij iedere (deel)afrekening zal honorarium wordt berekend voor zoveel ten behoeve van opdrachtgever gelden zijn geïncasseerd, evenals overige uitgaven die Advocare ten behoeve van het incasso heeft gedaan.
 7. Betalingsregelingen met de debiteur worden uitsluitend in overleg met de opdrachtgever toegestaan.
 8. Nadere maatregelen zoals een kort geding, conservatoir beslag of faillissementsaanvraag worden uitsluitend in overleg met de opdrachtgever genomen.
 9. Alvorens nadere maatregelen worden genomen ontvangt de opdrachtgever een voorlopige kostenindicatie van deurwaarder en griffierechten.
 10. Advocare is gerechtigd een voorschot op deze kosten in rekening te brengen, alvorens nadere maatregelen worden genomen.
 11. Indien de debiteur op de bankrekening van Stichting Derdengelden Advocare heeft betaald, dan zullen de aan Advocare toekomende kosten en honorarium worden verrekend met de geïncasseerde gelden op deze derdenrekening.
 12. De opdrachtgever ontvangt elke per maand een overzicht van de stand van zaken.
 13. Advocare werkt volgens de richtlijnen van de Vereniging van Incasso en Proces Advocaten (VIA) en volgens de gedragscode van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Code of Ethics van de International Association of Commercial Collectors (IACC).
 14. Het honorarium en kosten van incasso worden zoveel mogelijk verhaald op de debiteur.
 15. Indien de vordering volledig wordt geïncasseerd wordt zodanig afgewikkeld, dat voor de opdrachtgever de volledige hoofdsom resteert.
 16. Indien niets wordt geïncasseerd wordt geen honorarium in rekening gebracht, wel de kosten van incasso. (No cure No pay )
 17. Indien de debiteur uitsluitend de hoofdsom voldoet, en rente, honorarium en bijkomende kosten onbetaald laat, zal Advocare – uitsluitend na toestemming van de opdrachtgever – voor eigen rekening en risico deze bijkomende kosten, honorarium en rente via een gerechtelijke procedure op de debiteur kunnen verhalen.
 18. Indien de opdrachtgever geen toestemming geeft om de bijkomende kosten en rente voor eigen rekening en risico op de debiteur te verhalen is Advocare gerechtigd over het geïncasseerde deel van de vordering aan de opdrachtgever een tarief in rekening brengen volgens onderstaande staffel (het incassotarief) met een minimum van € 100,- (excl. BTW).
 19. Indien de debiteur failliet gaat nadat de hoofdsom geheel of gedeeltelijk is betaald is Advocare gerechtigd over het betaalde deel van de vordering aan de opdrachtgever een tarief in rekening brengen volgens onderstaande staffel (het incassotarief) met een minimum van € 100,- (excl. BTW).
 20. Indien de vordering in hoofdsom minder bedraagt dan € 1.250,- en volledig wordt betaald, is Advocare gerechtigd over het geïncasseerde deel van de vordering aan de opdrachtgever een tarief in rekening brengen volgens onderstaande staffel (het incassotarief) met een minimum van € 100,- (excl. BTW).
 21. Indien debiteur bij een onbetwiste vordering weigert te betalen kan Advocare na overleg met de opdrachtgever het faillissement van de debiteur aanvragen.
 22. Voor elke faillissementsaanvraag is Advocare gerechtigd naast het griffierecht en deurwaarderskosten aan de opdrachtgever bij voorschot een honorarium te in rekening te brengen van € 1.500,- excl. BTW.
 23. Indien debiteur na een faillissementsaanvraag niet tot betaling overgaat zal Advocare naast de kosten van incasso eenmalig € 1.500,- excl. BTW ter bestrijding van de werkzaamheden van de advocaat, griffierechten en deurwaarderkosten voor het oproepen van debiteur voor de faillissementszitting.
 24. Indien het faillissement van debiteur op onze aanvraag is uitgesproken, zal Advocare de vordering, verhoogd met de kosten van faillissementsaanvrage, indienen bij de curator. De curator houdt de opdrachtgever over het verloop van het faillissement op de hoogte en zal voor zover mogelijk de kosten van de faillissementsaanvraag bij voorrang aan de opdrachtgever terugbetalen.
 25.     Indien debiteur bij een onbetwiste vordering weigert te betalen kan Advocare na overleg met de opdrachtgever beslag leggen op goederen van de debiteur. Voor elk beslag is Advocare gerechtigd naast het griffierecht en deurwaarderskosten een honorarium te rekenen van € 600,- excl. BTW.
 26. Verrichtingen worden alleen op grond van het incassotarief afgerekend voor zover de debiteur in een procedure geen inhoudelijk verweer voert ten aanzien van de ingestelde vordering.
 27. Indien door de debiteur wel een inhoudelijk verweer wordt gevoerd, zal Advocare de opdrachtgever kosteloos adviseren over rechtsmaatregelen. Voor verdere rechtsmaatregelen zal in plaats van het incassotarief een nader overeen te komen tarief gelden .
 28. Op alle juridische diensten zijn tevens van toepassing de Algemene voorwaarden juridisch advies en
 29. (proces)bijstand Advocare van toepassing, behalve voorzover de incassovoorwaarden Advocare afwijkende bepalingen inhouden.
Incassotarief ex. art 21, 22, 23 vordering tarief
over de eerste  20.000 10%
over het meerdere tot  40.000 8%
over het meerdere tot 100.000 6%
over het meerdere boven  100.000  4%

Een voorbeeld: Een vordering ter incasso van € 65.000. Als het bedrag wordt geïncasseerd bedraagt het honorarium volgens dit tarief:

10% over 20.000 2.000
8% over 20.000 1.600
6% over 25.000 1.500
4% over 0 0
totaal 65.000 5.100